Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Evaluatie

Hoe evalueren we onze leerlingen?

Een regelmatige evaluatie van wat onze leerlingen op school presteren is uitermate noodzakelijk en het rapport is daar de neerslag van. Toch moeten we er ons bewust van zijn dat ‘punten’ op zich geen doel vormen, maar een beeld geven van de graad van beheersing van de leerstof. Het kind komt te weten of het met zijn leren op de goede weg is, of het bepaalde leerinhouden al genoeg bestudeerd heeft, of het een principe begrepen heeft, of dat het verdere uitleg of oefening nodig heeft.

Rapporten

Dankzij ons digitaal rapport hebben we een uitstekend instrument tot onze beschikking gekregen om onze rapportering te verbeteren. Ouders zullen niet alleen vakken of vakonderdelen terugvinden op het rapport, maar ook het onderwerp en het doel waarnaar gepeild werd tijdens de toetsen.

Als leerlingen bepaalde doelen nog niet voldoende beheersen, wordt ook de waarschijnlijke oorzaak daarvan vermeld. Op deze manier krijgen de ouders een overzicht van wat hun kind al goed beheerst, maar ook van de moeilijkheden die het nog heeft. De eerste factor is net zo belangrijk als de tweede. We leggen de nadruk op wat het al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. 

Evaluatie sociale vaardigheden

Punten zeggen veel, maar zeker niet alles.  Ze zeggen bijvoorbeeld niets over hoe een kind zich voelt op school, hoe het samenspeelt op de speelplaats, kortom hoe een kind zich sociaal beweegt tussen de andere klasgenoten en zich gedraagt tegenover de leerkracht.

Rapporteren over sociale vaardigheden is eigenlijk communiceren met de ouders en de kinderen zelf, over hun houding en gedrag in de klas. Daarom werken we in onze basisschool met een apart rapport voor sociale vaardigheden. Hierin evalueren we doelstellingen waaraan we tijdens de lessen sociale vaardigheden werken.
De leerlingen krijgen de tijd om hun zelfevaluatie aan te duiden en nadien geeft ook de leerkracht een waardering aan. Wanneer de mening van de leerling verschilt van de mening van de leerkracht is het een mooi uitgangspunt voor een open en positief gesprek tussen beide. Ook die attitude streven wij graag na!

Leerlingvolgsysteem

Het is één van de kerntaken van elke school om de leerlingen in hun ontwikkeling te begeleiden en op te volgen. Je kunt dit doen via een dossier op papier of via een computersysteem dat alle papieren dossiers digitaal opslaat. Wij opteren voor een digitaal leerlingvolgsysteem: “Zorgkompas.” Op deze manier krijgen we doorheen de jaren een beter zicht op de kwaliteiten en de werkpunten van onze leerlingen

Oudercontacten

  • dinsdag 11 oktober: OK – 1K – 1L
  • donderdag 27 oktober: 2L t.e.m. 6L
  • donderdag 8 december: kleuterschool + 1L
  • dinsdag 14 maart: kleuterschool
  • donderdag 30 maart: lagere school
  • maandag 26 juni: kleuterschool & lagere school (1L t.e.m. 5L)
  • woensdag 28 juni: proclamatie (6L)